top of page

אודותינו

חינוך מקיים - החזון

קיימות חברתית: אנו רואים במערכת החינוך סוכן שינוי חברתי. תפקידה בעיצוב החברה הינו מרכזי ומכריע, ולכן שמנו לעצמנו למטרה להוביל שינוי חברתי על-מנת ליצור חברה שוויונית, מכבדת, מכילה ודמוקרטית יותר, המורכבת מפרטים מעורבים ויוזמים, אשר מסוגלים ומעוניינים לקחת אחריות על חייהם – בכל התחומים.

התפיסה החינוכית 

הלומד האוטונומי: החינוך הדמוקרטי הינו למעשה גלגול נוסף של תפיסות חינוכיות רבות ששמות את הלומד במרכז תהליך הלמידה. המשותף לתפיסות הללו הוא שכולן רואות את הלומד כייחודי, אינדיבידואל הראוי שיתחשבו ברצונותיו, תחומי העניין שלו, מצבי הרוח שלו ויכולותיו, ולא ינסו לערוך השוואה מלאכותית של תהליך הלמידה שלו עם תהליכים של אינדיבידואלים אחרים.

שינוי מציאות - יצירת מגוון חינוכי: אנו רואים ביצירת מגוון חינוכי במערכת החינוך בישראל פועל יוצא של זכותם של ההורים לבחור בדרך בה הם מעוניינים שילדיהם יתחנכו (נגזרת של חוק יסוד: כבוד האדם וחירותו). על-מנת לייצר מגוון אמיתי, לא די בשינוי כותרות. מילים כמו 'חינוך דמוקרטי' נשארות בגדר כותרת בלבד, המכילה בתוכה סדירויות קוסמטיות ותו לא, אם לא פותחים לדיון הגדרות יסוד כגון: 'בית ספר', 'חינוך', 'למידה', 'הערכה', 'הצלחה' ועוד. מגוון אמיתי מתחיל בשינוי הגדרות יסוד ויצירת מציאויות חינוכיות מקבילות.

בית הספר כ'מאפשר' - שימור ופיתוח חדוות הלמידה: הגדרת היסוד הבסיסית, עליה אנו בונים את תפיסתנו החינוכית, מתייחסת לתפקידו של בית הספר. לראייתנו, תפקיד מרכזי ואולי אף חשוב מכל השאר הינו שימור ופיתוח חדוות הלמידה. תפקיד זה נשמע טריוויאלי אך יש לזכור שחדוות למידה יכולה להתקיים רק במקום שאליו הלומד שמח לבוא ומרגיש בו שייך ומשמעותי. חדוות למידה היא מונח סובייקטיבי שרק בתהליך של חניכה אישית וראיית הפרט – הצרכים, הקשיים, ההתלבטויות והתהליכים השונים שהוא מכיל – ניתן לפתח אותה.

דמוקרטיה כבסיס לניהול עצמי: יצירת תחושת שייכות ומשמעות ניתן לייצר רק בסביבה שוויונית ומכבדת, המאפשרת חופש (במסגרת גבולות ברורים), מעורבות והשפעה ובה הלומדים לוקחים חלק מרכזי בניהול חייהם. אנו שואפים לבנות סביבה כזו בבית החינוך על יסוד ערכי הדמוקרטיה, שזוהי בדיוק מהותם.

בנוסף לחדוות למידה ותחושת שייכות, אנו מאמינים כי הבסיס ללמידה משמעותית הינו יצירת תהליכי למידה אוטונומיים. לצורך כך אנו שמים דגש על יצירת סביבה המזמנת הזדמנויות לרכישת מיומנויות רלוונטיות (הצבת מטרות ויעדים, תהליכי מישוב ורפלקציה, שיטות מחקר ועיבוד מידע ועוד) ומאפשרת מגוון רחב של אפשרויות למידה.

מטרתנו היא ליצור עבור הלומד סביבה מכילה, תומכת ומאפשרת, אשר תזמן לו הזדמנויות מגוונות להוביל תהליכי למידה אוטונומיים, כחלק מקהילה לומדת, תוך שמירה על כבודו וייחודיותו.

בואו להכיר, להבין ולפעול

להרשמה ליום הפתוח
bottom of page